Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HENRIK de VIERDE 33?

STAFFjde aangenaamsteGrootfpreeker van dewaereld. men moet hem om zyn zelfs wille goed achten, eh tevens moet men hem noodzaakelyk, weegens zyne Talenten goed ach:en ;en heeft men van do. zuive eenig nut gehad, *o keurd men hem zekerlyk uit dankbaarheid goed. hy heeft niets wulps, en daar tegen veel vervroolykens aan zicb. Bei° den, zyn gezond verstand en zyne zwakheden heb« ben ons genoegen ten oogmerk; en het isonmoogelyk in zyn gezelfchap moede of misnoegt te zyn. . , t

Ben Johnson heeft Luimen in zyne Carafter. die met een meesterlyke gefchiktheid en vol inzicht getekend zyn. aan naauwkeurigheid , invloed , gefchiktheid en waarheid overtreft en berykt hem niemant onder de ouden of Nieuwen, alleen de Carafters die hy op het Tooneel brengt zyn van Satirifchen of bedriegchelyken of van eeri onvriendelyken of verachtens waardigen aart, gelyk: Volfone, Subtle, Morose en Abel Drug* ger. in deze allen is iets haatens of iets verachtens waardig ; en even dezelve misftanden heeft, men in alle de andere Caraflers van Johnson ; eni wanneer men door haare ontdekking of bestraf-; fing bevrèedigt is, dan is men hun gezelfchap har. telyk moede eh verdrietig. Shakespear daar te. gen heeft, behalven de eigenaarte wakkerheid iri Falstaff's Luimen, daar voor gezorgt ,dat hyons met zyne nadruk niet tot last kan zyn, terwyl hy hem een rangen adel gaf; om noch verachtens waar dig te zyn wegens zyn waarlyk goed verstand, en voortreffelyke bekwaamheden ; noch haatenswaardig , wegens zyne onfchaadelyke aanflaagen eh onderneemingen ; en heeft ons eindelyk ver« zekerd , onvermoeid te zyn door zyn onnaarvolgbaar vernuft, en zyne nieuwe en ongehoorde vrolyke en gekke invallen. Hier ligt het geheim in om het Blyfpel tot den hoogste trap van vermaak te brengen, dat men de Caractïrs der fpee-

III Deel. Y leö

Sluiten