Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Övbr HENRIK db VIERDE. 333

do laatste was in het roerender Vrolykheids fnaaren onnaarvolgbaar. "

,, Men kan verder optnaaken, dat JohnsoM daar door, dat hy het nuttigste oogmerk van het Blyfpel zögt te bereiken, van rechtswegen verbonden was, zyn eigen Carafters telkens meer nederig te doen worden en te verftooren; en op deze wyza moest hy dezelve noodzaaklyk aan onzen haat ten prys geeven, en kon gevolgelyk nooit een lievens waardig Perfoon op het Tooneel brengen. Maar Shakespar weet met beter inzicht , zyn Caracters by ons in gunst te houden, zyn Rechter Shallow verwydert zich eer hy walgelyk word : de Franfche Doftor en de Wailifche Priefter (ffff) gaan ln volle levendigheid en wakkerheid van hetTooneel.Vaandrig Pistol komt zekerlyk op een laage wys weg: intusfchen neemt hy zich in acht, en dreigt noch telkens op zulk een goede wyza dat men zyn gezelfchap nog langer wenfcht. en het is onmogelyb, van den vrolyken , nooit verwelkenden , altoos Jeugdigen Falstaff vermoeid of misnoegt gemaakt te worden."

,De opftellers van de Britjcbe Biograpbie gelooven dat de Autheur by de Tekening en verklaarrng deszelven , hoofdzaakelyk het Eerjle Deel van Henrik de Vierde voor oogen gehad heeft; want zo ras Sir John by de eene gelegenheid of de ander Zich in bgdriegeryen of lichtvaardige ftreeken inlaat, is hy van den hier befchreevenen Falstaff onderfchydcn , dat een volkomen liavenswaardig Carsftsr is — boven dien fchynt my deze Kunstrichter van het geheel voordeeligelicht, waarin hy dit Carafter aanzag , te fterk Verblind te zyn ; hoe had hy anders Falstaffs Snoeveryën en uitwykingen kunnen 'erinneren, en zyne

hut-

(fff) In & vrelykc Vrouwen te Windfor.

y 2

Sluiten