Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$40 ONDERZOEK ew AANMERKINGEN

handelingen doorgaands zo goedaartig en onfcha. delyk kunnen vinden?

Vaft vreeze ik, dat menige duitfche Lezers in deze Luimige Tooneelen die fmaak niet zullen vinden die de Engelfche Natie daar in vindt, gedeeltelyk heeft daar de overzetting de fchuld van , die hier meer dan ergens anders moeft misfen. Zeer veel.luimige Tiraaden, invallen en uitdrukkingen zyn met het eigenlyke der Engelfche fpraak zo onaffcheidelyk vereenigt, dat zy in alle andere fpraa* ken zeer veel verliezen moeten, maar aan de andere zyde hangt deze fmaak, ook zeer veel van de enkele Dénkwyze van den Lezer, en niet zelden van de ogenblikkelyke bevatting af, waar in hy dergelyke Tooneelen leeft. „ Het is iedereen zyn „ zaak niet, zegt Sterne (gggg) Luimente voe,, len, hoe zeer hy het ook moog wenfchen'; het ,, is een gaave Gods ten derhalven brengt een ver„ eifcht en voelend Lezer altoos de helft zyner on„ derhouding mede in het Boek. zyn eigen denk„ beelden werden alleen door dat geene dat hy „ leeft, voortgeroepen; eü de rustende hartstocht. „ ten zyner Ziele (temmen naauwkeurig , met de ,, door het lezen verrukte.overeen — het is eveis „ of hy zich zelve las —• en niet het Boek,".

(gggg) In de Brieven aan zyne Vrienden,

EIND Ei

DE

Sluiten