Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz, 343

DE

DWAALING

b' l t s p e l.

eerste bedryf

EERSTE TOONEEL. Het Tooneel verheeld bet Paleis van den Hertog. Saliwus, Aegeon, de Schout, Gevolg.

A E g e o n.

Vaar voort Salinus , mynen val te bevorderen, en door den uitfpraak van het doodvonnis, 4nya ongeluk en alles te eindigen.

Salinus.

Koopman van Syrakufa, zeg niets meer tot uw verantwoording, ik kan tot nadeel der wetten niet eenzydig zyn. de vyandfchap en de oneenigheid, welke het Schrikkelyk gedrag van uwen Hertog onlangs tegens eenige van onze getrouwe Onderdaanen en Kooplieden deed blyken; die, daar zy seen geld genoeg hadden om hun leven los te koopen, zyne ftrenge maatregelen met hun bloed verzegeld hebben; verbant al het medelyden uit onze dreigende oogen. Want zedert een verderrfelyken tweedracht tuffchen uwe oproermakende Landslieden en ons uit brak, is in de ieeite. lyke vergadering des volks, zo wel van de byra-

Sluiten