Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S44 Ds DWAALING.

kuzers alt van ons , beflooten, geen handel tuffchen onze vyandelyke Steeden toe te laatun nog meet; welke gebooren Ephefier zich op den Jaarmarkt van Syrakufa laat vinden, moet fterven; en wederom , welke gebooren Syrakufer in de Haven van Ephefen komt, die derft, en zyne goederen werden ten voordeelen van den Hertog ingetrokken , ten zy hy een ftraf van duizend Mark tot zyn losgeld betaalen kan. nu beloopt alles wat gy hebt. volgens de hoogde Schatting, ruim op honderd Mark : gy zyt dus, volgens da wetten ten dood gedoemd.

A e g e o n.

Myn trood fa; dat do voltrekking van hetvon» nis, nog voor Zonnen ondergang ook een einde van myn Lyden zal maaken.

Salinus.

Wel aan dan, Syrakufer, verhaal ons kortelyk de oorzaak waarom gy uw Vaderlyke -wieg verlaaten hebt, en waaioiii gy hier naar Ephezen geko" men zyt.

A e c e o n

Daar kan my geen zwaarder zaak opgelegl worden, dan van myne rampen te fpreeken. Echter , daar de waereld erkend.dat den loop der Natuur (a) en geen misdaadig verbreeken , my dit ongelukkig einde toefchikt, wil ik zo veel zeggen , ais myne fmarte my toe Iaat. Jk wierd te Syrakufa gebooren en ï;an eene Vrouw gehuwd die reeds voor my gelukkig was, en het ook door my zou geworden zyn, indien ons noodlot niet rampl'poedig geworden was. ik leefde vergenoegt met haar ; myn yermoogen .nam, door gelukkige Reizen, die

ik

(a) Het was in vroeger tyd een Algemeen Byge > loof, dat elke groote en onverwagte ftzg van bet on* geluk eene wraake des Hemels was, welke de Men* fcben wegens hunne geheime zonden vervolgde.

Warburtow.

Sluiten