Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34$

De DWAALING

weenen , noodzaakte my , ten minfio op eenige hulp voor hen en voor my te denken, en dit deed ik op deeze wyze, terwyl ik geen ander Middel had. Het Scheepsvolk zogt zyne redding in onze Boot, en liet pni het Schip dat reeds halfver-' zonken was. myn Vrouw, voor haare eerftgeboo. renen het meefte bezorgt, had hen aan eenen dunnen Maftboom gebonden, welke de Zeelieden uit voorzorg met zich pleegen te neemen. Nevens hen werd 'ereeq van de andere Tweelingen, gebonden , intuflchen, ik met de andre het zelve volvosrde. na dat wy nu op deze wys voor de kinderen gezorgt hadden, bonden wy ons beiden, myn Vrouw en ik , de oogen geveftigt op dat geen, waar onze zorg op ruften, aan ieder einde des Mafts. wy dreeven volgens den ftroom hoa langs boe verder voort, en geloofde naar Corinthen te dry ven. Eindelyk fcheen de Zon weder op de Aarde neder, verdeelde de dampen die ons in de weg waaren, en door de weldaadigheid van haar • wenfchelyk licht werd de Zee weder ftille. Toen ontdekte wy twee Scheepen die op óns aanzeilden ; het eene van Corinthen en het andere van Epidaurus. maar eer zy by ons kwamen/ —— o.' Laat my niet verder verhaalen, befluit het.volgende uit het voorgaande.

Sali nus.

Neen , vervolg oude Man! breek uw verhaal niet af; wy durven u beklaagen fchoon wy u geen vergeeving kunnen fchenken.

A e g e on.

Ach! hadden de Goden zulks gedaan, dan had ik thans geene oorzaak hen onbarmhartig, weegens ons, te noemen. Wy waaren nog tien Meilen van deze Schepen verwydert, wanneer ons hulpeloos Schip door een geweldigen ftoot op een zwaaren Klip, midden rioor gefpleeten wierd. Het nood. lot uat myn Vrouw en my op zulk eene onrechtvaardige wyze drukte, liet aan een ieder van ons,

wat

Sluiten