Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 34?

wat ons te gelyk vreugde en zorg veroorzaakt», het gedeelte van het Schip, daar zy op was, —» die arme Ziel! wierd, vwmoedelyk wyl het me. ligter waare, maar zekerlyk met geen ligter kom mer belaaden was, veel fpoediger voorwaardi ge. dreeven, en zy met hun dnën wierden voor myne oogen , van Corintifche viffchers, zo het my toe fcheen, op gevangen. Eindelyk bemachtigde.een ander Schip ook ons gedeelte, ik vond daar bekende vrienden in, welke zich verheugde dat zy ons uit zulk een gevaar hadden moogen redden; en wenfchten de Viffchers hunnen buit ook gaarne gerooft te hebbea-+ maar , daar hunne Barken flegt tot zeilen toegeruff waaren, moeften zy hunnen loop naar huis ricbtèn. Zie daar, nu hebt gy gehoord, hoe ik van myn geluk beroofd ben. dat doch myn Leven door zo veele ongelukken verlengt moeft worden, dat ik van myne rampzaligheden , vertellingen maaken moeft.'

Salinus.

Om den wille van die, welke gy beklaagt, verhaal my uwen toeftand, en meld my nog hoe het u verder tot hier toe, vergaan is.

A e e e o n.

Myn Jongden Zoon, Hy , het oudfte voorwerp mynen zorgen, bekwam, toen hy agtien Jaar was, een hevig verlangen om zynen broeder op te zoe» ken; en liet niet af, tot ik hem veroorloofde om zich op reis te begeeven, en zyn Bediende mat hein te neemen, welke zich in een gelyk geval bevond; hebbende zynen Broeder verlooren en zynen naam behouden, ik waagde dan een geliefde Zoon dien ik nog had, om den geenen te vinden die ik niet had , en verloor hen daar beiden door. vyf Zomers heb ik reeds aangewend om hen in het diepfte van Griekenland op te zoeken, en na dat ik door alle Geweften van Azien (b) op en neder

ge-

(b) Ur-ton gelooft, int men bier veor Afla

lezen

Sluiten