Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÉSo De DWAALING

.... Dromio.

Menig een zou hem by zyn woord neemen, en met" . zulk een Bundel Reisgeld zynen weggaan.

(Hy vertrekt )

_ > Antipholis.

Dat is een eerlyke Schurk, Myn Heer! rfi- m„ wanneer ik zwaarmoedig en nSgeflaLn ben * door zyne g.kke invallen dikmaais IS ?n «n goed humeur brengt. Nu, hoe is hei ƒ w|ts my de Stad niet eens door wandelen , en daar na net my in myn Herberg Eeten? r na

. t Koopman.

Ik ben by eenige Kooplieden ontbooden van welke ik een aanzienlyk wmftje denk te trek'kln" gy zuit my dus welgeiieven te verfchoonen Zo ras het Vyf uuren geflaagen is, wil ik u, ind"en het u bevalt op de Markt weder vinden.cn dato LOSi&rSÏÏi U°?D- d'-'-ePnerDfyne

„ , Antipholis.

alleen IZ rnT di?,lyd WeL Ik wi! intul^a alleen eens rond wandelen en de Stad bezien.

Koopman.

Ik wenfch u veel vergenoegen, myn Heer.

DERDE TOONEEL.

ASTTiPHOLis van Syrakufa, daarna Dromio van Er hezen.

Antipholis. Wie my veel genoegen wenfcht, die wenfcht my iets dat ik nooit verkrygen kan. Ik ben in de Waereld gelyk een waterdruppel die in den Oceaan e*n anderen druppel zoeken wil, en terwyl hy daar invalt, zich zelf verheft zonder den ander te vinden. Zo gaat het by ongeluk ook «et my, terwyl ik eene Moeder en eenen Broe-

der

Sluiten