Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÉL T S P E L. 35*

der zoeken wil, verlies ik my zelve (Dromio van Epbtzen komt) Daar komt myn waare Almanacn 1 _ — Nu, hoo is dat? waarom komt gy zo lpoedig weder te rug ? r

Dromio van Ephcfen. Zo fpoedig weder te rug? — zeg veel liever, waarom komt gy zo laat? de Kapoen droogt uit; het Speenvarken valt van bet fptt af, de klok heeft Twaalf geflaagen, en Mevrouw heeft het zelve 9p myn Bakhuis gedaan: zy is zoheet.wyl het Eeten koud word, en gy niet naar huis komt; gy komt niet naar Huis terwyl gy geen honger hebt; gy hebt geen honger terwyl gy uw vafteneebrooken hebt; enwy, die welweeten wat vallen en Bidden te zeggen is; wy moeten dan nog boeten voor de zonde die gy heeden gedaan hebt.

Antipholis. Spaar uwen adem, goede Vriend; zeg my maar eerst, waar gy dat geld gelaaten hebt dat ik U gat? Dromio van üphefen. 6-! — die zes penningen , die ik en Woensdag kreeg om den Zadelmaaker voor de Zaalriemen van Mevrouws Paard te betaalen. — De Zadelmaa. ker heeft ze Myn Heer; ik heb dezelve niet behouden.

Antipholis.

Ik ben thans op geene Spotternyen belast, zeg my, zonder gekheid te maaken, waar is bet geld? JL hoe durft gy op eene plaatfe, daar wy vreemden zyn, zulk een groote Som uit de handen geeven ? Dromio van Ephefen.

Ik bid u,Myn Heer! fpot liever wanneer gyam Tafel zit, Mevrouw heeft my met de grootfte fpoed uitaefchikt.om u op te zoeken. Indien gy met raa komt, dan zal het mynen Schedel moeten ontgel. den. My dunkt uw maag moest gelyk de myne , uw Klok zyn ven u zonder een Boode,naar huis flaan.

Sluiten