Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3SÖ D e DWAALING.

gekweld word, geruft zal blyven wanneer wy hem hooren klaagen; maar drukt ons eene geiyke ramp, dan zullen wy even zo, of nog meer, klaagen dan hy. zo ook gy , die geene onvriendelyke Ega hebt , die u plaagt; gy weet my geen anderen trooft te geeven, dan dat gy my het hulpeiooze geduld aanwyft; maar wy zullen zien, hoe lang gy dit geduld , dat flegts tot gekheid vorderen kan (d) behouden zult, wanneer gy het beleeft, myn noodlot te ondervinden.

L u c r a h a.

Goed, ik wil eens Huwen om daar de Proef van te neemen. maar daar komt uw flaaf al, uw Man zal dus niet ver meer van hier zyn.

TWEEDE TOONEEL.

Dromio van Ephefen, de voorigen.

Adriana. Zeg, is uw talmachtige Heer nu by de hand?

Dromio van Ephefen Neen, by is met beide zyne handen by my, en daar zyn myne ooren getuigen van.

Adriana. Hebt gy hem dan gefprooken ? heeft hy u zyne msenig gezegt?

Dromio vin Ephefen. Ja, Ja hy zeide my zyne meenig op myn oor. zyn hand is verwenfcht; het viel my zwaar en zuur om hem te begrypen.'

• Lu(d) Dit is mogelyk den zin van bet bywoord Sooi. -Beggd, -want Johnsons verklaaring komt my .veel te gedwongen voor. Hy meend dat bet het geduld is, die haare verwandten ligt voor bloot' hartigheid neemen, en daar om de voogdyfcbap over bem, als een Gek af bidden kunnen.

Eschenburg,

Sluiten