Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S PEL. 3<5f

wanneer wy het beiden eens zyn, en gy ontrouw word , zo deeld gy my het vergift mede dat in uwe aderen fchuimt, en maakt my door aanfteeking tot een Echtbreekfter. Ach! keer dan tot uwen plicht te rug, en blyft uw kuifche bed getrouw, op dat ik onbevlekt, en gy onönreerd leven moog. Anti fholis. Schempt gy op my, myn fchoone Vrouw ? ik ken u toch niet. ik ben in Epbezen ruim twee uuren oud; en even zo onbekend met uwe Stad als met uwe redenen, ik fpoor al myn verftand te vergeefs aan, om flegts een woord van die allen te verftaan, welke gy my voorpraat.

Luciana.

Foei! Broeder, wat zyt gy verandert ? zedert ' wanneer hebt gy u aangewend myn Zufter dus te bejegenen? zy zond Dromio af,om u tot het Mid» dagmaal te verzoeken.

Antipholis.

Dromio?

Dromio.

My?

Adriana. Ja U*, en gy zei ons, toen gy weerkwam , dat hf u muilperen gegeeven had, en dat hy onder het uitdeelen daar van noch van zyn huis, noch vanmy, als zyne Vrouw, iets had willen weeten.

Antipholis tegen Dromio. Hebt gy met dit Vrouwsperfoongefprooken?we/k een verftandhouding hebt gy te zaamen ? en waar toe diend dit alles.

Dromio.

Ik, Myn Heer! —ik zie ze thans voorde eerftemaal van myn leven.

Antipholis; Gy liegt het, Schurk; want gy bragt my op do Markt haar verzoek met dezelfde woorden aan.

Duo;

Sluiten