Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P E L. 319

ons bemind. Hebben anderen den Arm, zo gun

ons toch ten minden de mouw ; wy zyn toch al. toos uw fpeeltuig waar gy van maaken kunt wat gy goedvind, kom «aan dan Lieve Broeder; trooft myn Zufter; handel vriendelyk met haar; noemt hsar uw vrouw, het is een geoorlooft bedrog ; een weinig lichthartig te zyn, wanneer men door zoete vlyeryen den twift kan huldigen.

Anttpholis van Syrakufa. Aanvallige gebiederefie! — ik weet u geenen anderen naam te geeven ; ook begryp ik niet door welk een wonderwerk gy den mynen ontdekt hebt i ■ uwe fchoonheid, en deze proef uwes verftands bewyzen beide.dat gy eerder eene Godheid , dan een aardfch wezen zyt. Leer my, lchoone geftalte hoe ik decken en hoe ik fpreeken zal ! verklaar voor myn te grove , aardiche , zwakke, en in dwaaling geraakte, zinnen, den volkomen en geheimen inhoud uwer redenen. Waarom bemoeit gy u zo fterk tegens de zuivere oprechtheid myner ziele; my in een onbekend Veld om te voeren ? zyt gy een Godin ? wilt gy my opnieuw fcheppenl zo veranderd my dan , ik onderwerp my aan uwe macht •• maar zo lang ik "nog by my zelve bsn , weet ik gewis dat uwe weenende Zufter myne Vrouw niet is, en dat ik haar geen van alle die plichten fchuldig ben, d;e gy my inlcherpt. veel fterker, veel dierbaarder, wierd ik tot u getrokken.' ■ oiverg myriict; haal een Zevnimphje, door uw Toverlied , om ïny in den traanenvloed uwer Zufter te verdrinnen. Zing voor uw zelf, Sireene ; en Ik ben enkel liefde, fpreidt uwe gouden lokken over uwe zilveienboezem, en ik wil u tot myn bed maaken, en neder liggen, en op zulk een Roemwaardige Legerfteede denken, als zommigen door den dood verwerven, die op zulk eene wyze fterft, mag toch de liefde, die ligt is, verdrinken, wanneer zy zinkt.

Lu?

Sluiten