Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S PEL, 38*

geduld: ik wil eerft myn Zufter haaien om haare toeftemmig te verkrygen.

DERDE TOONEEL.

Antipholis van Syrakufa, Dromio vati Syrakufa.

Ahtipholis. Ho ! hola, Dromio, waar loopt gy zo fpoedigt Dromio.

Kent gy my dan, Myn Heer ? ben ik Dromio 2 ben ik uw flaaf? ben ik, ik zelf.

Antif holis. Gy zyt Dromio, myn Slaaf, en uw zelf. Dromio.

Ik ben een Ezel; een wyfs flaave (6) en buitea my zelve.

Anttpholis, Welk een wyfs flaave ? en hoe buiten uw zelve * Dromio.

Zekeilyk , Myn Heer, buiten my zelve, ik be. hoor een Vrouwsperfoon toe, een die aanfpraak op my maakt; die my over al naarloopt.en my hebben wil.

Antipholis. Wat voor aanfpraak maakt zy dan op u ? Dromio.

Wat drommel! Myn Heer, zulk een aanfpraak als gy op uw Paard maaken kunt, want zy wil my als een Beeftje hebben, dat is niet te zeggen dat zy my hebben wil om dat ik een Beeftje ben; maar in *t bizonder, dat zy juift als een beeftelyk fchepfel aanfpraak op my maakt. ^

(b) In 't Engelfcb werd met bet woordje man ge. Jpeeld, in de tweevoudige beduiding van een Eebt; gemat en een Bediende.

Sluiten