Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L T S P E L. 405 Dromio.

Neen, Myn Heer; om oprecht te fpreeken, zo hebt gy niet t'huis gegeeten.

Ant ipholis.

Was myn deur niet gegrendelt ? en wilde me» my wel in laaten ?

Dromio.

De Duivel Ja : Uw deur was gegrendelt; en men wilSe U niet inlaaten.

An tipholis. En heeft zy zelfs my niet fmaadelyk afgeweezen? Dromio.

Zonder gekfcheeren , zy zelfs heeft U fmaade» lyk afgeweezen.

Antipholis. - Schold en fchempte en fpotte de Keukenmeid niet op en met my?

Dromi o.

Zekerlyk deed zy dat; de Keukenveftalin (t) fpotte met U.

A ntipholis.

En ging ik niet eindelyk, vol woede, daai' van daan ?

Dromio.

Ja, waarlyk, dat deed gy;myn knokken kunnen het getuigen; die zedert dien tyd al de fterkte van uwe woede gevoeld hebben.

Adriana tegen Pinch.

Is het wel goed, hem in zyne onzinnige invallen gelyk te geeven ?

Pinch.

Heel kwaad is het niet», die Kaerel weet waar

het

(fc) Vestalin; om dat zy, gelyk deze, onder de verplichting ftond, om bet vuur op den haard in irand te houden,

Johnson,

Cc 3

Sluiten