Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io

De DWAALING

DERTIENDE TOONEEL.

Antipholis van Syrakufa, Dromio van Syrakufa.

Antipholis. Ik zie wel, de Hexen die hier zyn, vreezen voor de bloote degen.

Dromio.

En zy die uw Vrouw wilde zyn liep het eerfte weg.

AüTIPIIOLIf.

Kom mede naar den Centaurus, en haal daar ons goed af. Ik kan het naauw verwagten, tot wy met een geheelen huid van hier weg en aan boord zyn. Dromio.

Waarlyk, wy moeten deze nacht nog hier bly» ven, zy zullen ons zekerlyk niets doen. Gy hebt immers gezien, dat zyvriendelyk met ons fpraaken, en ons geld gaven; my dunkt het is zulk een goedgeevend Volk , dat ik , indien 'er geen berg van WildVleefch hier was , die een echtelyke Aanfpraak op my maakte, van harten gaarne altoos zou hier blyven, al moeft ik zelf een Tovenaar worden. Antipholis.

Om de geheele Stad wil ik hier geen nacht over blyven , maak U dus voort, en pak ons goed by elkander.

Eindt van bet Vierde bedryf.

V V F<

Sluiten