Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b Lts p e l. ais

Abdisse.

En daar door kwam het, dat uw Man gek wierd. het vergiftend gefchreeuw van een Minnenydig Wyf geeft doodelyker Wonden , dan den beet van eenen dollen hond. Gy beweerd dat gy hem, door uwe minnenydige redenen,het flaapen onthouden hebt, en daar door kwam het dat zyne herfenen verdroogde. Gy zegt dat gy zyn Eeten met uwe voor-. Werpingen geweekt hebr; onruftige Maaltyden ver. oorzaaken kwaade Verteeringen , en eindelyk het vuur tot koortfen; en wat is de koorts anders dan ♦ eene aanvalling van RazernyïGy herhaald dat uwe redenen hem in zyne üirfpannings uuren vervolgd hebben;indien dan alle aangenaame Tydkorting geweerd word, wat kan daar dan anders uit volgen, dan duiftere en droevige Zwaarmoedigheid , de bloedverwant der zwarte trooftelooze Vertwyffe. ling , en in haar gevolg een onguur vergiftigend Heir van bleeke krankheden, en Vyanden des Levens? in zyn Voedfel, in zyne Vreugde; en in de by het leven aanhoudende ruft, geftoord te worden, is reeds genoeg orri menfchen of Beeften dol te maaken. Hier uit volgt dan klaar, dat het bloot uwe Minnenydige grillen zyn geweeft , die uwen Man zyn Verftand hebben doen verliezenLuciana.Zy deed hem nooit anderen, dan zeer befcheidene Voorftelhngen, daar hy en tegen zich ruw, morrend en wild gedroeg. Waarom verdraagt gy deze belediging zo geduldig Zufter? Waarom ant-. woord gy niet?

Adriana. Zy heeft de Voorwerpen van myn eigen geweé-i ten verraaden. Gaat 'er toch in, myne Vrienden, en verzekerd U van hem.

Abdisse.

Neen , geen levendig menfch moet zich onderftaan, om in myn huis in te dringen-

Sluiten