Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4,11

Dz DWAALING

Salinus.

Zy is eene deugdzaame en Eerwaardige Vrouw} CD kan U onmoogelyk onrecht aandoen.

Adriana.

Staa my loe te fpreeken, Grootmoogend Heer.Antipholis , myn Ma.n , dien ik op uwe voldoe. nende aanbeveeling tot Heer van myn Perfoon en myn vermogen maakte, kreeg heden op deze ongelukkigen dag, een zo'geweldigen aanval van Razerny, dat hy in zyne dolheid, met zynen Slaaf,die even zo dol als hy was, door de Straaten liep, en de Lieden in de Stad omruilen; terwyl hy in de huizen inliep, en Ringen, Juweelen, en wat hem in zyne woede aanftond , met zich nam. Ik bemagtigde hem eindelyk; liet hem binden, en naar huis brengen ; en gaf my intuiTchen de moeite om de fchade te vergoeden, die hy hier en daar in zyne razerny aangericht had. Maar hy rukte zich, ik weet niet hoe, van zyne boeien weder los en ontliep hen, die hem bewaaren moeiten; en hier ontmoeten wy hem en zyn dollen bedienden weder op nieuw, en zy vielen ons vol woede met de uitgeioogene degens aan , en jaagden ons voort. Toen wy echter in fterker getal terug kwamen , om hen te binden , vlugten zy in deze Abdy.en wy volgden hen. Maar nu fluit de Abdiffe de Deur voor ons toe, en wil niet toeftaan , dat wy hen haaien ; noch wil hen niet tot ons zenden, op dat wy hen verder kunnen brengen. Laat hen dus, Grootmoogend Heer, laat hen dus op uw bevel daar uitgehaald , en ter hunner heiftelling naar huis gebragt worden.

Salinus.

Uw Man heeft my reeds lang in den Oorlog dienft gedaan,en ik beloofde U,toen gy hem huw. de, dat ik hem altoos zo veel gunfte en vriendfchap bewyzen zou als ik maar konde. Dat 'er iemand heen ga, en aan de Poort kloppe; laat de Abdiffe hier by komen; ik.wil deze zaak uitmaaken, eer ik verder ga. V Y P;

Sluiten