Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZ. en AANM. over het BLYSP. 4S3

liah Wainei houd, uit gegeeven werd deze Overzetting die ook eenige b.zondere aangeteken» de Byvoegfels van den Vertaaler heeft, moetm Proza , en voor den toenroaaligen tyd nogal zeer draaglyk zyn ; doch Shakespear maakte zich 2 leen de Hoofdzaak daarvan ten nutte, de Inhoud is in deze oude Vertaaling in Verzen voor aan ge. fteld ; en Capell en Stebvens gelooven , dat het flot van het zelve. „.„„;,„,

Much pleafant error , ere tbey vuetettgetbet. mogelyk tot Tytel van S h a k e s p e a r s ftuk, (ne Comedy of Error s) aanleiding ge geev en he e (ie).

Over deze gelykheden en afwykingen van da Me a c h m en en het Blyfpel De Dw aaling, heeft Lrsox (r) eene omftandige vergelyk.ng Konnen, en in Vt opzicht eene Overzetting van

Sachs, (by noemt bem Hai»fach) op bet Toe. netl gebeagt . met deze Anekdote , die de Hemel weet . boe , naar Engeland kwam , indien bet zyne waarbeid beeft. Men vindt in H ans S achsi» Gedichten. (Neurenburg. 1590. Boek 1 Blad*. ■ Een Comedie van Plautus met ™*$™»J toetende Monechmo , en beeft Vyf Blyven. Aan bet einde ftaat bet Jaartal 1548. • y-™™'£ delyk bediende zicb Hans Sachs van de Overzetting der Menacbmen , van eenen A l b r t c h t vart Eybe, welke ik in de Uitgaave van 1550 met bet boek Schimp en Ern>t by een gedrukt ^nde;maar dat vermoedelyk reeds voorbeen gedrukt was,Jetom men bet niet terftond by de Uitgaave van bet zelve^ Boek van 1534 aantreft. Dan, eenige naamen der Perfonaadten Stemmen in beiden ever een, en van Eibe zegt uitdrukkelyk, dat by dezelve zo verwis-

*tl{w)%us zegt ook Ehrnhold, of de Voorredenaar in bet zelve Stuk by Hans Sachs. III. Deel. Ee »»

Sluiten