Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 ONDERZOEK eh AANMERK, over

het gebeele ftuk van Plautus vooruit eezon. den; welke zy naar het Franfche ftuk van Gur d e v i l i e gemaakt heeft. By haare Aanmerkingen over het ftuk van Shakespear, gaat zy weder zo partydig gelyk altoos te werk. en men ziet ook hier de benspzucht, en tegenfpraak die in haar Werk heerscht. By den Engelfchen Dichter moet alles Kunft en oogmerk fchynen, het geen by den JLatynfchen Dichter enkel toevallig fchvnt te zvn Zekerlyk heeft de eerfte mogelyk fn geen vaD z/nê Schouwfpelen, zo veel kunft doen biyken, dan in het tegenwoordige ; maar die,dunkt my ook zo meefterlyk te zyn aangewendt, dat het daar door een waar Monfter van een Kunstftuk geworden it. ^G\0^S he6ft m,,al'e ^vallen veel onwaar fchynlykheid; maar zulks heeft zy by Plautu8 ook j en hoe ligt laaten wy ons tot zulk eene on derftelling over haaien, dat zulk een geval wel waar is, en dat 'er wel twee zo gantfch Ielyke?en zo ligt verwisfelende Broederen zyn kunnen

Shakespear trekt zekerlyk deze'onderftel. ling verder, terwyl hy het geval verdubbeld, en de Tweelingen, twee zulke gelyke Tweelingen tot Bedienden geeft; maar te denk, dat men hem zu k. hgt kan vergeeven , dat hy zo veel lichSoovS heid en verwisfeling van onze zyde eischt, zo raS wy z.en, hoe voordeelig hy deze omftandigheid weet te gebruiken, en hoe veel vermaak hy 'e? vowden Lezer en Aanfchouwer weet uit te trekken tw by komt dat de Fabel van dit Stu", by a'le

,i . . . in iiefer Stade Sicb zwifeben ibn begeben bat J Se wunderbar I r e u n o zu endt, Weil mn hein vor den andern kendt.

(x) Sbakespeare Illuftrated Vel. II, p. 219.

Sluiten