Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het BLYSPEL de DWAALING. 435

Shwikkelingen geen de minfte verwarring heeft; dat alles op de gelukkigfte wyze aan elkander verbonden,en zo uit elkander gevlochten is, dat men zulke zelden in Tooneelfpelen van dezen aart zo zal aan* treffen; wiens Opftellers zo ligt in ontezaamenhangende, onnatuurlyke en geweldige Gefchiedenisfen vervallen.

Dr. Wa huurt on kent in het forteeren van

Shakespear's Tooneelfpelen , welke hy voor zyne» Uitgaave van Shakespear, in het licht gegeeven heeft, onzen Dichter de Dwaaling niet toe, doch zonder daar eenigen grond van aan te geeven; en beweerd met zyne gewoone naauwkeurigheid.dat het zekerlyk niet van Shakespear is. Het zyn, zo als een doorzichtig Schryver (y) vermoedt, de verfcheidenheid der wyze , en de enkele berispingen der diktion, die hem tot deze Beoordeeling bewoog; Maar, zo als deze Kunstrichter met reden zegt. „ Shakespear is zichïin „ zyn meeste Werken nooit gants gelyk; de buiten„ gewoone vruchtbaarheid van zynen Geest, helpt „ hem meer, als ergens eene merkwaardige Deli„ katesfo van zynen fmaak , om den Zyweg te „ vermyden, die onder de bewoording van Manier „ of wyze,een zeer beftemde berisping aanduidt". Hy bewyst daar op terftond door voorbeelden, hos weinig met dat alles, de Kunstrichters te betrouwen zyn, wanneer zy , zonder ergens eenen wigtigen grond voor te hebben, de Opftellers van een Oud Tooneelfpel alleen uit de Manier of wyze van be» werking willen uitvorfchen.

Voor 't overige weet ieder, die eenigermaaten met de Gefchiedenisfe des Tooneels bekend is, hoe

dikmaais

(y) Schleswigische Literatuihrieïen B I.bl. 293.... Men vindt daar zelf hl. 286. de voernaamftt emftandigbeden van de Dwaaling «itgetrekktn. Ee a

Sluiten