Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 ONDERZOEK en AANMERK, over

ïiylLTweeUnSen denke»<fe • oordeelde hy , dat nwf- 0"aa-rtlg zou zvn' wanneer men Tweêmaa Tweelingen in eenzelfde Stukje bragt; dewjI

worLV%T^ n°S&rer zou k»»«n gemaakt K eike Sedacbten te vervullen hy niets

ÏSSZf** ?Weö Hee'eD' Tw«lingen zynde, ieder een Knecht te geeven dat ook Tweelingen

rvenegDrooetnirar °m de waaifchy%*b«d dus

eelvnt^0^^ rWi(l z?n Ed' "'ets beter, dan 3aa«? d« 'vt-vWel KUk°n,S' a'* de voornaamffe vin ^> c, ,FhlIlppynrche Eilanden , tot de plaats van d t Stukje te verkiezen; daar hy de Heeren tot

hLt \ El!and"eder gezet hebbende , tevens een

Hand! ft Va" ^Cheepen is' en de Broeder" Handel dryvende _ met een eigen Schip, by gevs en u,t nieuwsgierigheid daaraan komt; en daar de

S' « ffen,aan de v«keerde by abuis ter hand word gefield. Ook heeft hy , fchoon 'er allerly Natten op dat Eiland woonden , zyne Heeren tot Spanjaarden gemaakt, om dat de Spaanfche klee ding veelal éénerly is> het wdk de £

Knegts natuurlyker wyze is, en omdat, zo door de kneevels als kraagen en andere Byvoegfels, de Spanjaarden wel het beft gelyk waaren te maaken ; ITll l rrder de.Cï»ö««. en van de Heeren 2 l,\ fnegIS blzonder gemaakt heeft , zo dat dit Stukje altoos met vermaak gezien word.

m« aZ° StiZlKt daÉ dit Stukj'e veel fielykheid heeft met dat van Shakespear, de gelykheid der Knegts zyn er reeds bewyzen van; boven dien vergelyke men het Vyfde Tooneel uit het Tweede Sedryf var, het Eiland van Verwarrino, tegens het Tweede

Srt'i; r nde £f,dryf van D= Dwaaling. Z^e hier het Eeiftgemelde, en het laatfte op bladz. 387 enz. hier voorftaande.

Gom-

Sluiten