Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Ik oordeel my verplicht te zyn aan de Leezers, die zekerlyk verwonderd zullen Haan van den Titel voor dit Vierde Deel te zien verfchillen van de Titels der drie voorige Deelen, rede te geeven van deeze verandering. De drie voorige deelen zyn niet door my maar door anderen vertaald , en zyn ook geene vertaalingen der Engelfche Tooneelfpelen van Shakespeare, maar der Hoogduitfche Vertaaling van den Profesfor Eschenburg. Schoon nu deeze Hoogduitfche Vertaaling zeer goed is, kon het echter niet anders weezen , of eeneflaaffche navolging van het Hoogduitfch moest, devvyl elke taal zyne byzondere, en, om het zo te noemen, karakterizeerende uitdrukkingen heeft, voor verftandige Leezers onaangenaam worden. Dit heeft my bewogen om het vervolg deezer vertaaling op my te neemen,en my zonamoog' ]yk aan het Engelsch te houden , te meer, dewyl Shakespeare by de Engelfchen inzohooge achting gehouden word,datzy hem als een' Au&or Clasficusbtfchovwzn, en hem ook, even gelyk men zulke Schryvers gewoon is te doen, gecommentarieerd , en met noot en opgehelderd hebben. Voor het overige heb ik telkens, * 3 wan-

Sluiten