Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

drie Koningen op één' voormiddag trouwen, en weduw blyven van allen. Laat my op myn vyftigfte jaar een kind hebben, waaraan Herodes de Koning der Jooden eer bewyzen moet! Vind een middel uit om my met Oélavius Cajfar te doen trouwen , en maak my dus eelyk ,met myne Meeftres.

WrCBIlAAS.

Gy zult de Koniiagin , welke gy dient, over-Ieeven.

Charmian. o Dat is goed, ik houd meer van een lang leven dan van vygen.

Wichelaar. Gy hébt een beter lot gezien en ondervonden, éan dat, hetgeen u te wachten flaat.

Charmian Dan zullen myne kinderen waarfchynlyk geene naamen hebben; maar, eilieve, hoeveel jongens en hoeveel meisjes zal ik hebben ?

W ichila ar.

Zo allen uwe wenfchen baarmoeders hadden, ea elke wenfch vruchtbaar was, dan, (voor het minst) een millioen.

Charmian. Loop heen, gek.' ik houd u voor een tovenaar. A l e x a 8.

Gy denkt , dat uwe kleederen enkel tot uwe v/enfehen behooren.

Charmian. Kom aan, voorfpel nu het lot van Iras. ——

Alexas. Wy zullen allen ons lot verftaan.

Ahenobarbus. Het myne en dat van de mseften van ons zal deezen avond zyn , — dronken naar bed te gaan.

Iras

Sluiten