Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. n

Charmian.

Neen,. Mevrouw.

Cleopatra.

Hy was geheel geneigd om vreugd te bedryven , toen op het onverwachtst eene gedachte over Ro. meinfche zaaken hem getroffen heeft. Ahenobarpus! -i —

Ahenobarbus.

Mevrouw.

Cleopatra. Gaa, zoek hem, en breng hem hier. Waar is

Alexas?

Alexas.

Hier, tot uwen dienst, Mevrouw. — Maar ik zie Mynheer aankomen.

Cleopatra.

Ik wil hem niet aanzien. Volgt my. (Zy vertrekken allen , uitgenomen M Antonius de Bo* de, en bet Gevolg van M. Antonius.)

Bode.

Fulvia , uwe Gemaalin was de eerfle , die ta. veld tiok.

Antonius. Tegen myn' broeder Lucius ?

Bode.

Ta, maar daeze oorlog was fpoedig geëindigd , en naardien de tydsomftandigheden hen vrienden deed worden, vereenigden zy hunne bendeu tegen Casfar, wiens beter geluk in den oorlog hen by den eerften velddag uit Italiën verdreef.

Antonius. Wel nu, en wat nog erger?

Bode.

De aart van eenig flecht nieuws beünet den verhaaler.

Antonius. Wanneer die een gek of een fchelm is. — Gaa voort. — Gedaane dingen blyven by my gedaan.

Sluiten