Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ij

ahenobarbus.

Welnu , Mynheer, offer dan de Goden een dankoffer ; want wanneer het hunne Godheden behaagt de vrouw vatjeen' man wegtencemen, dan toonen zy aan den man de kleerenmaakers der aarde, hem daarmede vertrooftende, dat wanneer de oude kleederen verlieten zyn , 'er nog ftof is om nieuwe van te maaken. Indien 'er niet meer vrouwen waren dan Fulvia,dan had gy inderdaad eene fcheur gekregen , en dan zou het geval té beklaagen zyn; (doch) deeze droefheid word bekroond met vertroofting; uw oud hemd brengt u een' nieuwen hemdrok voorten waarlyk de traanen woonen in een uijen , die deeze fmart kunnen affpoelen.

Antonius.

De bezigheid , welke zy in den ltaat gebragt heeft, kan myn afzyn niet langer Iyd«i, Ahenobarbus.

En de bezigheid, die gy hier gebragt hebt, kan hiet buiten u; en wel voornaamelyk die van Cleo, patra, welke geheelenal van u afhangt.

Antonius.

Niet meer onbezonnen antwoorden. Geef aan onze Bevelhebbers kennis van ons voorneemen. lis zal de oorzaak van onze verhaafting aan de Koningin openbaaren. en van haar verlof krygen om te vertrekken. Want niet alleen de dood van Fulvia fpreekc tot ons met fterke en dringende bewoordingen; maar daarenboven roepen de brieyen van veelen onzer zaamengezworen kuipende vrienden ons naar huis. Sextus Pompejus durft Gefar braveeren, en is meeiler van de zee. Ons wispeltuurig volk, dat nooit zyne genegenheid fchenkt aan hem, die dezelve verdient dan nadat hy en zyne verdienften niet meer zyn , begint (m zyn hart) Pompejus den Grooten en alle zyne waerdig. heden over te brengen op zyn' zoon. Groot in

naam

Sluiten