Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 MARCUS ANTONIUS in CLEOPATRA»

naam en magt.en groot er dan diefbeideo door zyn moedig gedrag,ontdekt men in hem reeds den krygsman, wiens vermogen toeneemende, de aarde aan alle kan. ten zou kunnen in gevaar brengen. Daar broeit veel, dat even als het paardenhaair nog niets dan leven heeft, en geen vergif van eene Hang. Maak onzen wil bekend aan hen, die onder ons geplaatst zyn; eifch van hen, dat zy ipoedig van hier vertrekken.

VIERDE TOONEEL.

Cleopatra, Charmian, Iras, Alexas, en een weinig daarna, Antonius.

Cleopatra.

Waar is hy ?

Charmian. Ik heb hem nog niet gezien.

Cleopatra. Gaa zien, waar hy is, wie by hem is, en wat hy doet. —— Maar, ik heb u niet gezonden.— Als gy hem treurig vind zeg dan , dat ik dans. indien hy vrolyk is zeg , dat ik fchielyk niet wei geworden ben. Spoed u, en kom haaftig wederom.

cea rm i an.

My dunkt, Mevrouw, dat, zo gy hem tederlyk bemint, gy gantfch den rechten weg niet inflaat om hem te noodzaaken om hetzelfde te doen. Cleopatra. Wat moest ik dan doen, dat ik niet doe ?

Charmian. Geef hem toe in alles , dwarsboom hem in geene zaak.

Cleopatra. Gy leert den rechten weg om hem te verliezen.

CgAft?

Sluiten