Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.'

door flilte ziek geworden zal zich zuiveren door een' wanhoopigen omkeer van zaaken. Hetgeen my meer in het byzonder betreft, en dat uwe toe» itemming tot myn vertrek voornaamelyk moet be« vorderen is de dood van Fulvia.

Cleopatra.

Schoon de jaaren my niet kunnen vryfpreeken van zotheid, kunnen zy zulks echter doen van kindsheid. Kan Fulvia fterven?

Antonius.

Zy is dood, Vorftin. Zie hier, en lees,zo hetu behaagt,welke opfchuddingen zy veroorzaakt heeft; en het laatst is het best; zie, wanneer, en waar zy geftorven is.

Cleopatra. o Welk eene valfche liefde.' Waar zyn nu de geheiligde fiesfen, die gy met waterftroomen van droefheid behoorde te vullen? Nu, nu zie ik uit de dood van Fulvia hoe de myne zou opgenomen worden.

Antonius.

Twist niet meer, maar bereid u om myne voorreemens aan te hooren; die (rand zullen grypen, of geftaakt worden zo als gy dat zult goedvinden. Ik zweer by het geheiligd zonnevuur, dat het flib van den Nyl verlevendigt, dat ik van hier gaa als uw krygsman, en uw dienaar,gereed tot vreede en oorlog, zoals gy het zult goedvinden. Cleopatra.

Ontryg my, Charmian, toe ras. Maar neen; laat het blyven ; ik ben dan wel, en dan' weder niet, even als de liefde van Antonius. «———;

Antonius.

Waardfte Koningin, vergeef het my .'en befchouw te recht myne liefde, die eene Ioffelyke proef kan doorflaan.

Cleopatra. Dit kan het lot van Fulvia my leeren. Ik bid a, B 2 keer

Sluiten