Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

boomen gegeten. Op het Alpifch gebergte, zegt men, dat gy zulk vreemd vleefch gegeten hebt, dat anderen op het enkel gezicht daarvan zouden geftorven zyn ; en dit alles, bet kwetst uwe eer, dat ik het thans moet zeggen , hebt gy uitgeftaan als een krygsman , zonder dat zelfs uwe wangen daardoor ingevallen zyn.

L e t i d u s. Het is groot jammer van den man.

C/bs ar.

Mogt zyne eigene fchaamte hem naar Romen dryven! het is tyd, dat wy beiden ons in het veld veitoonen ; en laaten wy ten dien einde oogenbliklyk den Raad doen vergaderen. Pompejus voedert door onze werkeloosheid.

L e p i d u s.

Op morgen, Casfar, zal ik genoegzaam onderrecht zyn , om u een volkomen bericht te gee. ven van alles, dat ik ter zee,of te land kan uit. voeren om deeze tegenwoordige tydsomihndighe. den het hoofd te bieden.

C je sar.

Dit zal ook myne bezigheid zyn tot onze zaamenkomst van morgen. Vaarwel.

Limbus.

Vaarwel Mynheer. Intusfchen verzoek ik u, dat gy my hetgeen van buiten gehoord word gelieft mede te deelen.

C je sar.

Twyfel daar niet aan, Mynheer; Ik houd dit voor .rnyn' plickt.

ZL Sr

Sluiten