Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

2?

Het laatst, dat hy deed, myne waarde Konin. gin, was, dat hy, na veele herhaalde kusfen, ook deeze kostbaare parel kuste. — Zyne woorden zyn in myn hart geprent.

ClvEOPATRA.

Myne ooren zullen die daaruit trekken. Ale as.

„Myn vriend „ zeidehy, „zeg:Dat de Hand. ,, vastige Romein deezen fchat, het voortbrengsel „ van een' oefter, toezend aan de groote Egypti* „ fche (Koningin), voor wier voet hy, om dit gering „ gefchenk te verbeteren, veele koningryken als „ trappen rondom haaren magtigen troon zal ne„ derleggen. Zeg., dat het gantfch Ooften haar „ als zyne Votftin zal eeren." Hierop wenkte hy, en beklom terftond een rank paard, dat hem zo hoog opbeurde , dat alles, hetgeen ik hem zou kunnen geantwoord hebben ; zo ftom als het dier zelf voor hem geweest zou zyn.

Cleopatra.

Hoe was hy, vrolyk of bedroefd?

Alexas.

Even als het jaargetyde tusfchen de beide uiter» ften van hitte en koude; hy was noch droevig, noch vrolyk.

Cleopatra. Welk een juistverdeeld gemoedsgeftel.' Geef wel acht , Charmian. — Hierin kent men den man. Let wel op. Hy was niet droevig, want dan zou zulks overgeflagen zyn op hen, die hun geiaat naar het zyne voegen. Hy was ook niet vrolyk, om hen dus aan j te kondigen , dat zyn aan. denken, en tevens zyne blydfchap in Egypten ge. vestigd waren; maar hy was tusfchen beiden; o hemelfche mengeling.' Het zy dan, dat gy vrolyk of droevig zyt, de hevigheid van beide deeze drif. ten maakt u bevallig, en dit gelukt geene andere

men*

Sluiten