Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREUR SPÉL. - 3i

Oefar; zyn broeder heeft denzelven beöorlogd ; fchoon hy , naar ik denk , niet door Antonius daartoe is aangezet geworden.

Pompejus. Ik weet niet, Menas, of geringe vyandfchappen aanieiding tot grootere kunnen geeven. Indien het niet waar was, dat wy tegen hen allen opftaan dan zou het niet onwaarfcbynlyk zyn, dat zy ondej eikanderen onsenig zouden worden, want zy heb. ben eikanderen rede genoeg gegeven om het zwaard te trekken , maar of de vrees voor ons hunne fcheuring niet zal aaneenhechten, en dien geringen twist doen ophouden, is ons nog onbekend. Laat het gaan zo als het de Goden behaagt! Hiervan hangt ons leven af, dat wy alle onze krachten infpannen. Komt, volgt my.

TWEEDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Romen. Lepiïjus, Ahenobarbus.'

Lepidus.

Myn waarde Ahenobarbus, het zal eene braavè daad zyn . en die u tot voordeel zal gedyën, dao gy uwen Heer overhaalt tot het voeren van zachte en minzaama redenen.

Ahenobarbus.

Ik zal hem trachten over te haaien om te fpreeken gelyk het Antonius betaamt; indien Cssfar hem gaande maakt, laat dan Antonius uit de hoogte op Ciefar nederzien, en eene taal voeren zo ftout als Mars zelf. By Juptter.' indien ik den baard droeg van Antonius, hy zou vandaag niet afgefchoren worden.

Lep id us.

Het is thans geen tyd voor huislyke oneenig*

heden.

AHE'

Sluiten