Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel:

37

niet. maar zyne manier van fpreeken; want het is onmooglyk. dat wy lang vrienden kunnen blyven, daat onze omftandi-gheden zulke verfchi lende werkingen vereifchen. En echter, indien ik wist, dat 'er een' hoep was. taai genoeg, om ons vereenigd te houden dan zou ik dien van het eene einde van de waereld tot het andere gaan opzoeken. Agrtppa.

Vergun my de vryheid van lemoogen fpreeken, Csefar.

CS sar.

Spreek rechtuit, Agrippa.

Agrippa.

Gv hebt eene Zuiler van moeders zyde, de bei koorlyke Oftavia, en de groote Antonius is thans weduwnaar.

c33sar.

Zee dat niet, Agrippa ;indien Cleopatra dit hoor. de, dan zou uw gezegde met recht van overylmg befchuldigd worden.

Antonius. Ik ben niet met haar gehuwd, Caefar; laat myder.' hatven Agrippa verder hooren fpreeken.

Agrippa.

Om u voor altoos vrienden te doen blyven; om u tot broeders te maaken, en om uwe harten met een' onbreekbaaren band aaneen te verbinden, Iaat Antonius 0£hvia tot zyne Gemaalin neemen, wier êhoonhetd geen' minderen echtgenoot vordert dan denïïtmuntindften van alle mannen; en wier deugd en goede hoedanigheden fterker >n haar voordee foreeken dan iemand anders doen kan. Door dlE Clyk zullen alle geringe afgunftigheden die nu groot fcbynen, en alle groote bevreesdheden , die fhans haaï gevaar medebrengen, te niet gedaan wor. den Waarheden zouden dan gewoone vertellingen zyn; daar nu de helft der vertellingen flechts waarËfdïï haare genegenheid voor u beiden, zou

Sluiten