Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 51

leger tongen, maar laat kwaade tydingen haare eigen boden zyn, als zy gevoeld worden.

Bode.

Ik heb Hechts myn' plicht gedaan, Mevrouw.

Cleopatra. Is hy getrouwd ? Ik kan u niet meer haaien dan Ik doen zal, wanneer gy weder Ja zegt.

Bode. Hy is getrouwd, Mevrouw.

Cleopatra. Dat u de Goden ftraffen.' Blyfc gy het nog flaande houden ?

Bode.

Moet ik dan liegen, Mevrouw?

Cleopatra. Ach ! Ik wenschte wel, dat gy het thans deed; al moest half Egypten daarvoor verzinken, en een poel voor gefchubde Hangen worden/ Gaa heen, pak u hiervandaan.' Schoon gy het aangezicht van Narcisfus had zoud gy nog alleraffcbuwelykst in myne oogen zyn, hy is dan getrouwd? —-; Bode.

Ik fraeek uwe Majefteit om vergiffenis.'

Cleopatra. Is hy getrouwd?

Bode.

Word niet beleedigd, daar ik niet getracht heb u té beleedigen. Dat gy my zoud ftraffen voor datgeen, waartoe gy zelve my genoodzaakt hebt, zou ten hoogfte onbillyk fchynen. Hy is getrouwd met Octavia.

Cleopatra. Helaas.' Dat zyne misdaad u tot een' fchelm moest maaken.' U, die zyt.... Wat zyt gyniet?.... Gy zyt dan zeker van uwe zaak ? —— Pak u weg; de waaren , die gy van Romen medegebragt hebt zyn te duur voor my; houd die voor u zeiven , D % en

Sluiten