Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

53

ZESDE TOONEEL.

Het Tooneel is op de kust van Italiën by bet MU feenscb Gebergte.

Van de eene zyde komen Pompejus, MenecbaTes , en Mena-, met een gevolg van Krygslieden, onder bet geluid van Trommelen en Trompetten. Van den anderen kant. Gesar , M. Antonius , Lepidus. Ahenobarbus , tvlecyENAS, AoRiprA insgelyks aan bet hoofd van hunne Krygsknecbten, en oiu der bet geluid van Trommelen en Trompetten.

Pompejus. Gy hebt myne gyzelaars ontfaDgen, en ik de uwen; en dus kunnen wy eerst met eikanderen in zekerheid fpreeken, vóór dat wy flag leveren.

CiES AR.

Het Is alIergevoeglykst.dat wy eerst tot een ge.' fprek komen; én daarom hebben wy onze befluiten vooruit by gefchrifte (aan u) toegezonden; in« dien gy die overwogen hebt, geef ons dan te kennen , of die in ftaat zyn om u uw misnoegd zwaard in de fcbede te doen fteeken, en naar Siciliën te doen terug voeren zoveele fchoone en ryzige jongelingen, waarvan de meesten anders hier zullen moeten omkomen.

Pompejus.

Ik wend thans myne redenen tot u, doorluchtig drietal, opperfte Raaden der uitgeftrekte aarde, Opperftedehouders der Goden, —■ Ik kan niet begrypen, dat het myn' Vader aan wreekers ontbreeken zou, zolang hy nog een' zoon en vrienden heeft; daar Julius Casfar, wiens geest aan denbraaven Brutus verfcheen by Philippi, u voor hem zag ftryden. Wat was bet, dat -jen bleeken en zieklyken Casfius tot eene zaamen «weering aanfpoorde? Én wat bewoog u, roemruchtige, en waaie RoD 3 mein,

Sluiten