Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

55

koorn naar Romen zenden ; en zo ik hierin wilde toeftemmen, dan zouden wy met zwaarden zonder fcherren , en fchilden zonder builen van eikanderen kunnen fcheiden, en naar huis keeren.

C 32 sar.

Dit is ons aanbod.

Pompejus.

Weet dan , dat ik hier gekomen ben als een man bereid om uwe aanbieding aan te neemen; maar Marcus Antonius heeft my eenigzins onvergenoegd gemaakt. — Schoon ik den roem van de daad door het verhaal derzelve verlies, moet gy echter weeten, dat, toen Casfar en uw Broeder in oorlog waren, uwe Moeder by my in Siciliën kwam, daar ik haar vriendelyk welkom geheten heb.

Antonius.

Ik heb dit gehoord, Pompejus. en heb my rype« lyk bedacht over eene milde dankerkentenis, die ik u verfchuldlgd ben.

Pompejus.

Geef my de hand, Mynheer;ik had niet gedacht u hier te zullen ontmoeten.

Antonius.

De Oolterfche bedden zyn zacht, en ik heb het u te danken, dat ik fchielyker vandaar ben terug gekeerd i dan ik voorgenomen had; want ik heb daarby gewonnen.

Ce sar.

Gy zyt veranderd zedert ik u de iaatfte maal gezien heb.

Pompejus. Hetvkan zyn; ik weet niet welke trekken de tegenfpoed op myn gelaat getekend heeft, maar (.dit weet ik) myn hart zal nimmer deszelfs onderdaan zyn.

Lepidus. Wees welkom hier. .. ~

D 4 PoM"

Sluiten