Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 69

DERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is in SyriSn in de legerplaats van Ventidius.

VïNTIDIUS, SlLIUS.

Op bet tooneel komende als na eene overwiming, terwyl het lyk van Pacorus vooa bem uit ge\ dragen word,

Ve ntïdius. Nu, pylfchïetend Parthiën, nu zyt gy geheel verflagen ; en nu heeft het de gunftige Lukgodin behaagd my den wreeker van de dood van Marcus Crasfus te maaken. Draagt het lyk van den zoon des Xonings voor ons leger; uw Pacorus, o diodes! boet thans de dood van Marcus Crasfus.

S i l iu8.

Edele Ventidius, dewyl uw zwaard thans warm is van het bloed der Parthers, vervolg nu de vluchtenden op hun fpoor door Mediën, Mefopotamiën, en alle de fchuilplaatfen, waarheen de geflagenen kunnen wyken. Dan zal onze groote Bevelhebber Antonius u op den zegenwagen zetten , en laurierkranfen om uw hoofd vlechten. Ventidius.

o Süius, Silius, ik heb genoeg gedaan, Iemand van een' ondergefchikten rang kan ligt eene al te groote daad doen; neem dit wel in acht,* en leer van my, Silius, dat het beter is eene zaak ongedaan te laaten, dan door onze daaden een' al te grooten naam te verkrygen in het afzyn van hem, onder wien wy dienen. Caefar en Antonius hebben £ 3 altoos

Sluiten