Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

VYFDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Romen' Cjesar, Agrippa, Mecenas. C m. s a b.

Romen verachtende heeft hy dit alles gedaan, en nog vee! meer in Aiexandriën; hoort op welk eene wyzs: Op bet marktplein was een zilveren gericht;geftoelte opgerecht, hier wierden Antonius en Cleopatra opentiyk op gouden' troonen ge. plaatst; aan hunne voeten zal Csefarion, die gezegd word myns Vaders zoon te zyn, en het ge. hesl onecht gebroed, dat hunne wellustigheid nog naderhand verwekt heeft. Haar Helde hy in het bezit van Egypten, en maakte haar onafhanglyke Koningin van Syriën, Cyprus, en Lydiën.

MECiENAS.

En dat voor de oogen van al het volk ? ——

C IE s a r.

Op de openbaare fchouwplaats, daar de wacht optrekt, daar riep hy haare (twee wettige) zoonen uit tot Koningen over andere Koningen; groot Me« diën, Parthiën, en Armeniën gaf hy aan Alexander: aan Ptoiemajus wees hy Syriën , Ciliciën, en Phceniciën toe. Zy verfcheen dien dag in de kleeding van de Godinne Ifis, en zelfs heeft zy dikwyls, zo men my bericht heeft, dus (gekleed) gehoor verleend.

MecenasLaat Romen hier van onderrecht worden. Agrippa.

Dat, reeds walgende van zyn' trotfchen over* moed. zyne goede gedachten geheel van hem zal aftrekken.

CS'

Sluiten