Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

9)

C^sar. (tegen een van zyn Gevolg.) Geleid hem tot buiten het leger. (Tegen Tby* reus) Thans is het tyd om eene proef van uwe welfpreekendheid te neemen. Spoed u, tracht Cleopatra van Antonius af te trekken; beloof haar, uit onzen naam, alles, (dat zy heeft doen verzoeken,) en, zo zy meer vordert, bied haar dan, volgens uw eigen goedvinden, meer aan. Vrouwen zyn niet fterk in voorfpoed; maar gebrek zal eene nooit aangeraakte Veftaaifche Maagd myneedig maaken. Beproef uwe listigheid, Thyreus, ftel zelf den prys der belooning uwer moeite, en wy zullen dien als eene wet naarkomen, Thyreus.

Ik gaa, Cssfar.

C^esa r.

Geef acht, hoe Antonius zich in zyn ongeluk gedraagt, en op alles, hetgeen gy denkt, dat men uit zyn gantfch gedrag, en uit alle zyne beweegin. gen kan ontdekken.

Thyreus.

Ik zal, G-efar. NEGENDE TOONEEL. Het Tooneel is te Alexandrijn. ■ Cleopatra, Ahenobarbus, C h a e •

mun, I r as.

Cleopatra. • Wat zullen wy doen , Ahenobarbus ?

Ahenobarbus. (Onze fout) overdenken, en fterven.

Cleopatra. Legt de fout by Antonius, of by ons?

G 2 A Hl-

Sluiten