Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

103

dig is. Myne esr is nooit weggefcbonken, maar al. leen door overmagt vermeefterd geweest.

Ahenobarbus. (Ter zyde) Om hiervan verzekerd te zyn, zal ik het aan Antonius gaan vraagen. — o , Antonius.' gy zyt zó doorboord, dat wy u moeten te gronde laaten gaan; zelfs uwe geliefdde verlaat u. (Hy vertrekt.) Thyreus. Zal ik aan Cajfarmelden.watgy van hem begeert ? Want hy zou, in zeker opzicht, wel wenfchen,dat hy aangezocht wierd om iets te geeven. Het zou hem zser aangenaam zyn, dat het u behaagen mogt van zyn geluk een'ftaf te maaken om daarop te deunen. Maar nog meer zou het zyn' geest verwikken, wanneer hy uit my mogt hooren, dat gy Antonius verlaten had, en u begeven had onder de befcherming van him, als den opperden heer en meeder. Cl eop a t r a.

Wie zytgy?

Thyreus. Myn naam is Thyreus.

Cleopatra. Beleefde Afgezant, zeg aan den grooten Casfar dit volgende; dat ik door u zyne overwinnende hand kus, en daarenboven (voor hem) nederkniel, ge. reed om myne kroon aan zyne voeten neder te leg. gen; zeg hem, dat ik het lot van Egypten van zy. ne algebiedende dem zal afwachten.

Thyreus. Gy kiest het edelst fpoor; wanneer verftand en het noodlot tegen eikanderen ftryden, en het eerfte zyne uiterfte vermogens durft aanwenden, dan kan het lot hetzelve nooit overmeefteren. Vergun my de genade, dat. ik myn' verfchuldigden plicht op uwe hand mooge afleggen.

Cleopatra. Casfar, uws Meefters Vader, heeft dikwyls, wanneer hy ontwerpen tot hat veroveren van koningG 4 ryken

Sluiten