Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

ïi3

te bedroeven? Zie, zy fchreijen; en ik, de-Time ezel daar ik ben, heb oogen alsöf ik uijens gero. ken had. Doe ons toch de fchande niet aan van ons in vrouwen te veranderen.

Antonius. Hoi, 'ho, der Goden vloek treffe my, zo dit myn oogmerk geweest is / Laat voorfpoed grocijen daar deeze droppelen vallen! Myne geliefde vrienden, gy vat myne woorden in een' al te droeven zin op; ik zeg dit alles om u op te beuren; ik heb u willen verzoeken-deezen nacht onder het branden der fakkelen door te brengen. Weet, myne hart» vrienden, dat ik eene goede hoop heb op den dag van morgen, en dat ik u zal voorgaan (naar de plaats) daar ik veelder een zegenpraalend leven, dan eene roemryke dood te gemoet zie. Laaten wy ons tot het avondmaal begeeven. Kómt, vólgt my; en verdrinkt alle zwaarmoedige overweégingen.

DERDE TOONEEL,

Het Tooneel verbeeld de Hoofdwacht voor bet Paleis.

(Eenige krygsknecbten komen op bet Tooneel.')

Eerste Krygsknecht. Goeden nacht, medebroeder, morgen is het de dag.

Tweede Krygsknecht. Het zal toch de eene of andere keer neemen. Vaar wel. Hebt gy niets nieuws oncjerwege ge. hoord.

Eerste Krygsknecht. Neen. Is 'er eenig nieuws?

H

Twib.

Sluiten