Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ris MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

Scarus.

Laaten wy hen de ruggen tekenen, en hen van achteren opvangen even als haazen j het is eene grap een' vluchtenden af te kloppen.

Antonius.

Ik zal u eenmaal beloonen voor uw' welgemoeden troost, en tiendubbel voor uwe dapperheid. Gaa met my.

S :arus. Ik zal u nahinken. (Zy vertrekken.)

(Men boert weder een kryg;gefcbrsit en na verloop van eenigen tyd komt Antonius verzeld van Scarus en anderen aan bet hoofd van zyn leger •weder op bet Tooneel.)

Antonius. Wy hebben hen tot in hunne legerplaats terug prflagen; laat iemand vooruit loopen, en aan de Koningin onze daaden bekend maaken. Morgen , éér de zon ons befchouwt, zullen wy het bloed .vergieten, dat het vandaag ontkomen is. Ik zeg u allen dank, want gy hebt getoond, dat gy goede handen had, en gy hebt gevochten,niet als lieden, die my. de oorzaak fv<in deezen oorlog) diende, maar, alsof het uwe eigene zaak geweest ware; gy zyt alien Htctors geweest. Treed de Stad in; omhelst uwe vrouwen, en uwe vrienden; verhaalt hen uwe daaden, terwyl zy met vreugdetraanen het geronnen bloed van uwe wonden afwasfchen, en die opene eertekenen dicht kusfen. (Tegen Searus ) Geef my uwe hand. (Cleopatra komt op bet Tooneel.) Ik zal uwe daaden by deeze vermoogende Tovergodin verheffen, en maaken, dat zy u met haate dankerkentenis begenadigt. (Tegen Cleopatra.) o Gy dag van de waereld l boei myn' gewapenden hals in uwe armen; dringmet alle uwe bekoorlykheden door myn beproefd harnas tot in

myn

Sluiten