Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL,

Antonius, en Scarus. opkomende.')

Antonius.

Zy zyn nog niet byeen. Daar die gintfche pynboom ftaat, zal ik alles kunnen ontdekken, Ik zal u terftond tyding brengen, hoe het zich laat aan; zien. (Hy vertrekt)

Scarus. (alleen.)

De zwaluwen hebben nesten gemaakt in de zeilen van Cleopatra. De wichelaars zeggen; zy weeten

niets...., zy kunnen niets zeggen zy toonen

een ftuursch gelaat, en durven niet zeggen hetgeen zy weeten. Antonius is moedig, en tevens neêrflagtig; zyne verwarde omftandigheden geeven hem beurtelings dan eens hoop, en dan weder vrees» wegens het geen hy heeft, en niet heeft.

TIENDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Alexandrijn in bet Paleis van Cleopatra,

Antonius. (alleen.) Alles is verloren.' DefchelmfcheEgyptifche(Koningin) heeft my verraden 1 Myne vloot heeft zich aan den vyand overgegeven; daar werpen zy hunne mutfen in de hoogte, en ilempen en braffen met eikanderen als vrienden, die lang gefcheiden zyn geweest. Driemaal-veranderde Hoer gy .zyt het, die my aan deezen nieuweling (in hetftryden) hebt overgegeven, en myn hart beoorlogt u thans alleen. Gebied vry hen allen te vluchten; want als ik my over uwe betovering gewroken heb, dan heb ik alles gedaan. Gaa heen! o Zon, ik zal uwen opgang niet.meer aanfchouwen; de Fortuin en Antonius fcheiden thans van eikanderen; op dit oogenbiik geef ik haar voor het laatfte de hand zo

verre

Sluiten