Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

H5

C JE s a r.

Kom herwaarts, Proculejus. —- Gaa, zeg haar, dat Wy niet van voorneomen zyn haar fchande aan te doen; geef haar zodanigen troost als de aart van haare droefheid zal vereifchen; opdat Zy niet misfchien in haare groothartigheid door den een'of anderen doodelyken flag onze overwinning vernietige; Want haar leven in Romen zal eene eeuwige zegenpraal voor ons zyn. Gaa heen, en breng ons op het fpoedigst (tyding) wat zy zegt, en hoe gy haar gevonden hebt.

Proculejus. Ik zal, Csefar. (Proculejus vertrekt.)

C M S A R.

Gallus, gaa met hem. Waar is Dolabella; Om Proculejus te helpen ?

Allen,

Dolabella.'

C JE sar.

Laat het maar blyven; want ik herinner my nu, waartoe ik hem gebruikt heb; hy zal intyds vaardig zyn. Gaat met my naar myne tent, daar zal ik U tóonen.dat, hoe diep ik ook in deezen oorlog ben ingewikkeld geweest, ik echter Uil en bedaard myn' fchryfarbeid heb voortgezet. Gaat met my, en ziet hetgeen ik u hier van kan tooben.

TWEEDE TOONEEL. Het Ttoneel verheeld het Praalgraf van Cleopatra,

Cleopatra, Charmian, Iras, Marbian, Seleucus. (Boven aan bet venjier.)

Cleopatra. Myn wanhoopige ftaat begint my een beter Ie>K ve»

Sluiten