Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel:

153

naauwkeurig opgerekend, (niets dan) beuzelingen zyn overgeflagen. "Waar is Seleucus?

Seleucus. Hier ben ik, Mevrouw.

Cl eo pa tb. a.

Ziedaar myn' Schatbewaarder, Mynheer; Iaat hem fpreeken; op verbeurte van zyn leven, dat ik niets voor my zelve weggeborgen heb. Zee de waarheid, Seleucus.

Seleücus. _ Mevrouw, ik had liever, dat men my de lippen dicht maakte, dan dat ik zou zeggen hetgeen niet waar is, en dat wel op verbeurte van myn leven. Cleopatba. Wat hèb ik dan terug gehouden ?

Seleucus. Genoeg om alles in te koopen, dat gy aange» geven hebt.

Ces ar.

Neen, bloos niet, Cleopatra; ik keur de wysheid van uwe daad goed.

Cleopatra.

Zie, Cefar; befchouw toch eens, hoe eene glansryke pracht navolgers heeft; de mynen zyn thans de uwen, en indien ons lot omgekeerd wierd zouden de uwen de mynen zyn. De ondankbaarl heid van deezen Seleucus doet my in woede uit' barften. o Slaaf van geene grooter trouw dan eene gehuurde liefee, —— waarom gaat gy terug ? Ta, gy zult terug gaan, dat verzeker ik u; maar uwé oogen zullen myne prooi zyn, fchoon zy ook vleugels hadden. Slaaf, gewetenlooze fchelm, hond, monfter van laaghartigheid- (Zy Jlaat iem.)

Ces ar.

Goede Koningin, laaten wy u beweegen. . . .

Cleopatra. Csfar, welk eene grievende fchande is het, dat K 5 gy

Sluiten