Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS4 MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

gy my met een bezoek verwaerdigt, en de eer van uwe heerlyke tegenwoordigheid fchenkt aan eene (vrouw) zó zeer vernederd, dat myn eigen dienaar het getal van myne ongelukken vermeerdert, door zyn* nyd daar by te voegen.' Zeg eens, goede Ca;. far, dat ik eenige vrouwelyke fieraaden, niets be« duidende beuzelingen, dingen, waarmede wy ge. woon zyn nieuwe vrienden, by de eerfte ontmoe* ting te befchenken, dat ik die achter gehouden heb; en dat ik eenige gefchenken van meer waerdy weggelegd heb voor Livia en Octavia, moest ik daarom verraden worden door een', dien ik gevoed heb? o Goden.' Dit werpt my nog laager dan de val (is), die ik reeds gedaan heb. (Tegen Seleu. cus.) Eilieve, [vertrek; of ik zal u de vonken van myne levensgeeften nog van onder de asch van myn lot doen zien. Indien gy een mensch waart zoud gy medelyden met my hebben.

Cm sak.

Laat af; Seleucus. (Seleucus vertrekt.)

Cleopatra, Bedenk, dat wy Grooten flecht beoordeeld wor^ den om dingen, die anderen doen; en, wanneer wy vallen, moeten wy hetgeen anderen verdiend hebben op onzen naam verantwoorden;en uitdien hoofde moest men ons beklaagen.

Cm sar.

Cleopatra, wy willen noch hetgeen gy verzwe. gen hebt, noch hetgeen gy hebt opgegeven op de ]yst van onze overwonnen goederen ftellen; Iaat dat alles het uwe blyven; befchik daarover naar uw genoegen, en wees verzekerd, dat Caefar geen koopman is,die een beding met u wil maaken over dingen, die de kooplieden verkoopen. Wees derhal ven gerust; maak uwe gedachten niet tot uwe boeijens; want wy hebben voorgenomen zodanig met u te handelen als gy zelve ons zult aanraaden. Eet en flaapj wy hebben ló veel medelyden met

Sluiten