Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

157

r. I e a ?.

Ik zal dit nimmer zien; want ik ben verzekerd, dat myne nagels fterker zullen zyn dan myne oogen.

CleOPAJTR a.

Hoe! dat is juist bet middel om hunne toebe. reidfelen te leur te dellen, en hunne ongerymde voorneemens te overwinnen. (Charmian komt op.) Wel nu, Charmian ? —— Myne vriendinnen, kleed my als eene Koningin; gaat my myne beste kleederen haaien. Ik ben thans weder op den oever van Cydnus, om Marcus Antonius te ontmoeten. Schielyk, Iras, gaa heen. » Nu, braave Charmian, wy zullen ons haaften. - Wanneer gy]my dien dienst zult gedaan hebben, zal ik u verlof geeven,om u te vermaaken tot den jongden dag. Breng my de kroon en alles. Wat wil dit gerucht i (Men hoort eenig gerucht.)

Een Schildwacht. (Op het Tooneel komende)

Mevrouw, hier is een jonge boer, die niet wil, dat men hem uwe hooge tegenwoordigheid zal weigeren; hy brengt u vygen.

'Cleopatra. ■ Laat hem binnen komen. (De Schildwacht vertrtkt). Welk ;een armhartig middel kan dikwyls eene edele daad werken' — Hy brengt my de vryheid; myn befluit is genomen, en ik gevoel nie:s vrouwelyks in myn hart; thans ben ik van het hoofd tot de voeten zo dandvastig als marmer; thans is de wisfelende maan niet meer myn planeet.

De Schildwacht- (met den Boer terug koerende.)

Hier is de man.

Cle-

Sluiten