Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6o MARCUS ANTONIUSenCLEOPATRA.-

myne edele daad te roemen. Ik hoor hem fpotten met het geluk van Casfar, dat de Goden enkel aan de menfchen fchenken, om hunne daaropvolgende grimmigheid te verfchoonen. Myn Gemaal, ik kom; thans geeft myn moed my het recht tot deezen naaml Ik ben enkel vuur en lucht ; de overige hoofdftofFen van myn lichaam laat ik over aan dit nietig leven. Zo, — hebt gy gedaan? Kom dan hier, en ontfangt de laatfte warmte van myne lippen. Vaarwel, goede Charmian / Iras, vaarwe' voor eeuwig l (Zy legt de flang aan haare horst.) Heb ik de flang aan myne lippen ? (.legen Iras.) Hoe! valt gy neder? Indien gy en de natuur zo.ligt van elkandere kunt fcheiden, dan is de flag der dood geiyk aan de kneep van een' minnaar, die een weinig zeer doet, en die echter aangenaam is. Blyft gy onbeweeglyk leggen ? Door dus te verdwynen toont gy aan de waereld, dat zy geene affcheidsgroet waerdig is. (Iras Jlerft.)

Charmian. Ontbind u, dikke nevelen, en ftortregens, opdat ik mooge zeggen, dat zelfs de Goden fchreijen.

Cleopatra. Dit toont my, dat ik laag ben. . Wanneer zy nu eerst den kroeshaairigen Antonius ontmoet, dan zal hy haar ondervraagen, en die kus, welke een hemel voor my is, aan haar geeven. (Tegen de flang.) Kom, doodelyk fchepfei. ontbind met uwen fcherpen angel op éénmaal den verborgenen knoop van myn leven; arme, vergiftige zottin, word toor« nig, en maak fpoed. Ach! dat gy fpreeken kond, opdat ik u den grooten Casfar een'ezel, en ondoorliepen' domoor mogt hooren noemen! Charmian. o Ster van het Oosten.'

Cle op a tra. Wees flil, wees Uil.' Ziet gy myn' zuigeling

niet

Sluiten