Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162 MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

Charmian. Het is wel gedaan , en betaamlyk " voor eene Vorftin, die uit eene zo lange ry van magtige Koningen gefproten is. Ach.' Wachten! (Cbar. mian flerft.)

Dolabella, (Op bet Tooneel komende.) Hoe is het hier?

Tweede Wacht. Zy zyn alle dood.

Dolabella. o Csefar, uw vermoeden is hierin bewaarheid geworden; gy zelf nadert reeds herwaarts, om de verfchrikkelyke daad volvoerd te zien, die gy (door uwe komst) dacht te beletten. (Cafar komt op bet Tooneel met zyn Gevolg.) Allen,

Maakt plaats.'maakt plaats, C*far komt.'

Dolabella. Ach , Mynheer '• uwe voorfpelüng is maar al te waar; hetgeen gy vreesde is wezentlyk gefchied.

C jes a r-

Haare laatfte daad is de edelfte; zy heeft voort zeker ons voorneemen geraden , en heeft rech. koninglyk haar' eigen' weg gekozen. Maar. hoe zyn zy geftorven ? Ik zie geen bloed aan haar. Dolabella. Wie is laatst by haar geweest?

Eerste Wacht. Een eenvoudig landman, die haar vygen bragt. Hier is zyn korfje.

CffiS AR.

O Dan hebben zy zichzelve vergeven. Eerste Wacht.

o Ccefar, deeze Charmian heeft zo even nog eeleefd, zy ftond, en fprak; ik vond haar bezig met het recht zetten der kroon van haare overledene Meestresfe: zy ftond te trillen, en ophet onverwachtst viel zy (dood) neder.

C M t A X.

Sluiten