Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en CLEOPATRA. TREURSPEL.1 17/

Pag. 94. Reg. 4.

„ En ik zal bet kwynend lot van Antonius 'bh.' n ven volgen, " 3 Miifchicn heeft de Dichter, die zeer genegen was zyne gelykenisfen in de veldvermaakerï te zoeken , zich hier ook daarvan bediend, en in de plaats van •

the wounded chance of Antont gefchreven *

tbe wounded chafe of Antony en dus Amonius vergeleken by een wild dier, dat °P de jagt gekwetst zynde van de andere dieren ee^

Ibid. Reg. ia. Dr- Johnson;

,, ben zó verachterd in de waereld,"

Het woord lated, dat Shakespeare hier gebruikt, en dat ik niet duidelyker dan door peracbterd heb weeten uit te drukken, word in bet Engelsch, in den eigentlyken zin, gezegd van een'Reiziger'die zich nog zó Iaat op den weg .bevind, dat de nacht hem overvalt, en hy dus door de duisternis het voetfpoor niet vinden kan.

Dn „ vertaaler.'

Fag. 95. Reg. 2, r. (van onderen.) „ By Pbittppi voerde by zyn zwaard als een ,, dan]er.

In den Morifco of Moorendans , aldus in het Spaansch genoemd naar de oude bewooners van een groot gedeelte van Spanjen, te weeten de Mooren (Maun,) die dien dans eerft ingevoerd nebben, en misfchien ook in den dans der Ouden, dien zy ni$i%» Sföws, Pyrrhifchedans.naarden naam van r-ifR8Hus noemden , voerden de dan. fers bloote zwaarden, met de punt omhoog.

Vertaaler.' M Pag,

Sluiten