Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in CLEOPATRA. TREURSPEL. 185

de, dat hv eene zo geringe gelykenis in eene zo groote zaak bezigt; en ten derde, dat hy eene woor.lfpeeling gebruikt in triumf, betgeen ten tyde van den Dichter overwinning ., en ook troef-in bet kaartfpel betekende, hetgeen thans in het Engelsen trump gefchreven word.

Vertaaler.

Pag. 132. Reg. 3.

„ fluit dan (de oogen,)" Hier heb ik, by hec vertialen, de leezing van Dr. Johnson gevolgd, die op deeze plaats leest: feel tben, en het werkwoord to feel aanmerkt als een kunstwoord van de valkenjagt, waarin hut be. tekent, de oogen van een' nog wilden valk voor een'tyd blinden j doch, dewyl my , by nadere oyerweeging, de uitleggen van Dn. Warburton natuurlyker voorgekomen is, zal ik die hier by voegen, en deeze is, feal tben, (zegel dan.) Anto nius wil hiermede te kennen geeven, dat, dewyl hy nu vaftelyk befloten bad w fterven, 'er aan dit betruit niets meer ontbrak dan betz>lve te zegelen, of ce bekrachtigen, te wecten, door zyne dood. i*

Vertaaler. Pag. 137' Reg* II, 10 9 (van onderen.)

0 Zon, verbrand tbans den grooten kring .waar. in gy omloopt! — Laat duijiernis tuften op den wisfelvalligen grondjlag der aardei

Indien de zon den grooten kring, waarin zy bier gezegd word om te loopen, verbrandde, hoe kon 'er dan duiilernis ruften op.den wisfelvalligen grond, flag der aarde? Derhal ven, wanneer wy Cleo. »at ra niet geheel zinneloos willen ondeiftellen, moeten wy deezen tekst veranderen , en leezen in de plaats van

Burn tbe great Spbere Verbrand den grooten kring. Turn from tV great Spbere , Wend u af van den grooten kring. ,

M 5 want

Sluiten