Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188 AAMMEHK1NGEM op M. ANTONIUS

eurton leest in de plaats van idle talk (zotteklap,) idle time (ledige tyd.)

De Ridder Hanmer dit, zowel als de gemeene leezing, voor onzin houdende, leest in de plaats van:

Jf id e ta'k (of) idle time.

wiil once be necesfary. dat is: (rfoodig) accesfary (bykomend.) Doch dewyl de onzin hierdoor niet weggenomen, maar veeleer verergerd word, bedient Dr. Johnson zich van eene breedvoerige omfcbryving om deeze zeg* ging op te helderen ; te weeien , dat Cleopatra hiermede wilde zeggen : Ik zal geenerhande fpy„ fe gebruiken, Mynheer; ik zal geen' drank drin,, ken , en , dewyl bet thans noodig is met eenige „ ydele woordtn u myn voorneemen bekend te maaken, „ ik zal ook niet flaapei;."

Waar toe toch deeze orcilag van woorden, daar de Dichter , myns oordeels, Clehpatra alleen wil doen zeggen: „ al zou ook zotteklap daartoe noo> ,, dig zyn," te weeten, ,, om my wakker te „ houden."

Men zou deeze plaats ook aldus kunnen ver« taaien -• „ en, indien zotteklap ooit daartoe noodig is, „ ik zal niet flaapen. " Hetgeen genoegzaam op het zelfde uitkomt.

Vertaaler.

Pag. 150. Reg. 14, 15, 16.

.. Wat zyne goedheid betreft, daarin was geen „ winter: dezelve was een herfst, die door daarvan „ te plukken fteeds vruchtbaarder wierd." De oude uitgaaven hebben alle: _ — For bis bounty Tbere was no winter in t; an Antony it was. „ Wat zyne goedheid betreft, daarin was geen „ winter; dezelve was een Antonius, die" enz. Dr. Thirlby en Theobald hebben dien on.

zin

Sluiten